ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

User avatar
GB
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 1076
Joined: Fri Aug 26, 2016 3:23 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby GB » Tue Jan 23, 2018 5:42 pm

Blue Whale wrote:TEC is sleeping. Good good. You all can sleep while suddha squeezes all the juice.


අපි සුද්දාට කලින් collect කර ගත්තා....

දැන් ඉතින් :ymdaydream: ඉන්නවා ...

prasa2004
Senior Member
Senior Member
Posts: 281
Joined: Tue Jan 05, 2016 8:27 am
Location: Singapore
Flag: Singapore

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby prasa2004 » Tue Jan 23, 2018 6:23 pm

Locals are all screwed. As of now do not see light at end of tunnel. So cannot blame for being away. Even Cos are not releasing financials and seems in deep slumber.

User avatar
dhanurrox
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 993
Joined: Sat Sep 10, 2016 1:36 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby dhanurrox » Tue Jan 23, 2018 7:34 pm

prasa2004 wrote:Our CSE is exact opposite to the world markets. Despite many world analysts predicting for last 2-3 months correction coming coming.. US and many others markets not bothered yet. Whether it's the brief government shutdown nothing seems to dampen this stock market. in contrast CSE seems totally shut off by locals just for a village election since beginning Dec. How pathetic set of investors we are. The danger is if US starts to go down one day CSE will also happily follow despite it is already laying on the mat.

No it will go up.Athdutui prathyakshai

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby Blue Whale » Wed Jan 24, 2018 6:54 am

GB wrote:
Blue Whale wrote:TEC is sleeping. Good good. You all can sleep while suddha squeezes all the juice.


අපි සුද්දාට කලින් collect කර ගත්තා....

දැන් ඉතින් :ymdaydream: ඉන්නවා ...

So better to have a bit of relax. :D
Value Invest Profit

sunflower
Member
Member
Posts: 162
Joined: Thu Jan 29, 2015 8:20 pm

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby sunflower » Wed Jan 24, 2018 8:18 am

market does not have a clear reason to go up other than oversold territory. Oversold territory may be justified by overall business drop by almost every sector.

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby Blue Whale » Thu Jan 25, 2018 7:45 am

If someone stir the storm then we can see how the sleepers starts running. They will realize that they created the profits for the big fellows.
Value Invest Profit

User avatar
dhanurrox
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 993
Joined: Sat Sep 10, 2016 1:36 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby dhanurrox » Thu Feb 01, 2018 6:53 pm

high time to become active again.

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby Blue Whale » Thu Feb 01, 2018 7:47 pm

I have said this before. Locals slept the entire January and now suddenly wake-up and starts buying stocks like tomorrow will be the last day of CSE. Today number of trades went up pass 5000 for the first time of the year. :)) :)) :)) =)) =)) =))
Value Invest Profit

User avatar
dhanurrox
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 993
Joined: Sat Sep 10, 2016 1:36 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby dhanurrox » Thu Feb 01, 2018 7:52 pm

Blue Whale wrote:I have said this before. Locals slept the entire January and now suddenly wake-up and starts buying stocks like tomorrow will be the last day of CSE. Today number of trades went up pass 5000 for the first time of the year. :)) :)) :)) =)) =)) =))


Wednesday 5655 trades.

User avatar
GB
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 1076
Joined: Fri Aug 26, 2016 3:23 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby GB » Thu Feb 01, 2018 8:15 pm

Blue Whale wrote:
GB wrote:
Blue Whale wrote:TEC is sleeping. Good good. You all can sleep while suddha squeezes all the juice.


අපි සුද්දාට කලින් collect කර ගත්තා....

දැන් ඉතින් :ymdaydream: ඉන්නවා ...

So better to have a bit of relax. :D


\m/ :!!

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby Blue Whale » Thu Feb 01, 2018 8:15 pm

dhanurrox wrote:
Blue Whale wrote:I have said this before. Locals slept the entire January and now suddenly wake-up and starts buying stocks like tomorrow will be the last day of CSE. Today number of trades went up pass 5000 for the first time of the year. :)) :)) :)) =)) =)) =))


Wednesday 5655 trades.


Wednesday zero trades ;)
Value Invest Profit

User avatar
dhanurrox
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 993
Joined: Sat Sep 10, 2016 1:36 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby dhanurrox » Thu Feb 01, 2018 8:29 pm

Blue Whale wrote:
dhanurrox wrote:
Blue Whale wrote:I have said this before. Locals slept the entire January and now suddenly wake-up and starts buying stocks like tomorrow will be the last day of CSE. Today number of trades went up pass 5000 for the first time of the year. :)) :)) :)) =)) =)) =))


Wednesday 5655 trades.


Wednesday zero trades ;)


Tuesday

User avatar
dhanurrox
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 993
Joined: Sat Sep 10, 2016 1:36 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby dhanurrox » Tue Feb 06, 2018 6:09 am

dhanurrox wrote:
prasa2004 wrote:Our CSE is exact opposite to the world markets. Despite many world analysts predicting for last 2-3 months correction coming coming.. US and many others markets not bothered yet. Whether it's the brief government shutdown nothing seems to dampen this stock market. in contrast CSE seems totally shut off by locals just for a village election since beginning Dec. How pathetic set of investors we are. The danger is if US starts to go down one day CSE will also happily follow despite it is already laying on the mat.

No it will go up.Athdutui prathyakshai

Onna world markets down.Now its time for us to go up.

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby Blue Whale » Tue Feb 06, 2018 7:12 am

dhanurrox wrote:
dhanurrox wrote:
prasa2004 wrote:Our CSE is exact opposite to the world markets. Despite many world analysts predicting for last 2-3 months correction coming coming.. US and many others markets not bothered yet. Whether it's the brief government shutdown nothing seems to dampen this stock market. in contrast CSE seems totally shut off by locals just for a village election since beginning Dec. How pathetic set of investors we are. The danger is if US starts to go down one day CSE will also happily follow despite it is already laying on the mat.

No it will go up.Athdutui prathyakshai

Onna world markets down.Now its time for us to go up.

If so CSE will anyway go down. :))
Value Invest Profit

User avatar
SHARK
Savant
Savant
Posts: 15871
Joined: Sun Jan 11, 2015 10:03 pm
Location: Abu Dhabi
Flag: Sri Lanka
Contact:

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby SHARK » Fri Feb 23, 2018 12:33 pm

we will see clarity after the cabinet re-shuffle
Price is what you pay. Value is what you get.”

User avatar
dhanurrox
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 993
Joined: Sat Sep 10, 2016 1:36 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby dhanurrox » Fri Mar 02, 2018 7:04 am

No more dullness.

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby Blue Whale » Fri Mar 02, 2018 7:17 am

Thanks due to few retail horses ne started with JINS.
Value Invest Profit

PAT
Moderator
Moderator
Posts: 6952
Joined: Sun Nov 15, 2015 4:40 pm
Flag: Australia

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby PAT » Fri Mar 02, 2018 7:23 am

dhanurrox wrote:No more dullness.


Yes , hope for existing March and April......
Live Today........
Without compromising your ability to Live Tomorrow……… :)

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby Blue Whale » Wed Mar 07, 2018 9:16 am

Month of March can create a similar atmosphere to January if investors won't see a material change in macro economic environment.
Value Invest Profit

User avatar
ruwan999
Senior Member
Senior Member
Posts: 285
Joined: Wed Mar 15, 2017 7:27 am
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby ruwan999 » Wed Mar 07, 2018 7:24 pm

Blue Whale wrote:Month of March can create a similar atmosphere to January if investors won't see a material change in macro economic environment.

Since no social media for few days hope all the shareholders will start online trading :-? :-? :-? :-? :-? :)) :)) :))
http://www.lankabusinessonline.com/sri- ... te-speech/

User avatar
ruwan999
Senior Member
Senior Member
Posts: 285
Joined: Wed Mar 15, 2017 7:27 am
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby ruwan999 » Thu Mar 08, 2018 2:06 pm

ruwan999 wrote:
Blue Whale wrote:Month of March can create a similar atmosphere to January if investors won't see a material change in macro economic environment.

Since no social media for few days hope all the shareholders will start online trading :-? :-? :-? :-? :-? :)) :)) :))
http://www.lankabusinessonline.com/sri- ... te-speech/


"ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්" you must be kidding me :-bd :-bd :-bd :-bd

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්

Postby Blue Whale » Thu Mar 08, 2018 2:23 pm

ruwan999 wrote:
ruwan999 wrote:
Blue Whale wrote:Month of March can create a similar atmosphere to January if investors won't see a material change in macro economic environment.

Since no social media for few days hope all the shareholders will start online trading :-? :-? :-? :-? :-? :)) :)) :))
http://www.lankabusinessonline.com/sri- ... te-speech/


"ඇයි මේ ඇල්මැරුනු ගතියක්" you must be kidding me :-bd :-bd :-bd :-bd


=))
Value Invest Profit


Return to “කොටස් වෙළඳපළ කතා බහ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest