ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Sun Jun 25, 2017 7:07 pm

Thanks BW... :-bd
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Sun Jun 25, 2017 7:13 pm

topcat wrote:thanks dear blue. Remaining share holders mean other 70% or small holders less than30%? Then what will happen to the minimum public float ?


Remaining shareholders means the balance 70%. Minimum public float will come into effect once the mandatory offer is over and more than 90% of the shareholders have accepted the offer. Then the acquired party have two options, either de-list the company or sell some stake to another party.
Value Invest Profit

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Sun Jun 25, 2017 7:25 pm

Thanks blue. So if someone wish to collect more than 30% of shares of a company, he should have money to buy the whole company. Isn't it?
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Mon Jun 26, 2017 12:13 pm

topcat wrote:Thanks blue. So if someone wish to collect more than 30% of shares of a company, he should have money to buy the whole company. Isn't it?

Effectively yes. Need either money or a financier. Most times buyers will come up with financial plans from financial institutions through margin trading facilities or equity swaps.
Value Invest Profit

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Mon Jun 26, 2017 12:46 pm

Blue Whale wrote:
topcat wrote:Thanks blue. So if someone wish to collect more than 30% of shares of a company, he should have money to buy the whole company. Isn't it?

Effectively yes. Need either money or a financier. Most times buyers will come up with financial plans from financial institutions through margin trading facilities or equity swaps.

:ymhug:
One question. As I remember one party collected about 29% of cocr at a price of 111 Rs. So in future day if they collected another 1% of cocr, will they have to go for a mandotory offer at 111Rs?
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Mon Jun 26, 2017 2:02 pm

topcat wrote:
Blue Whale wrote:
topcat wrote:Thanks blue. So if someone wish to collect more than 30% of shares of a company, he should have money to buy the whole company. Isn't it?

Effectively yes. Need either money or a financier. Most times buyers will come up with financial plans from financial institutions through margin trading facilities or equity swaps.

:ymhug:
One question. As I remember one party collected about 29% of cocr at a price of 111 Rs. So in future day if they collected another 1% of cocr, will they have to go for a mandotory offer at 111Rs?

Correct. That's why the Thailand party stopped at 29% otherwise they had to acquire the company @ 111/-.
Value Invest Profit

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Mon Jun 26, 2017 2:52 pm

Thanks blue ^:)^
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
voight
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 841
Joined: Sat Jul 23, 2016 4:08 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby voight » Mon Jun 26, 2017 11:32 pm

Thanks BW,

Just a clarification, is there any time frame to sort out minimum public float after a mandatory offer. Some shares recently has appreciated over several folds even though they have not met the minimum public float.
No tree grows to the sky :-?

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Tue Jun 27, 2017 5:17 am

voight wrote:Thanks BW,

Just a clarification, is there any time frame to sort out minimum public float after a mandatory offer. Some shares recently has appreciated over several folds even though they have not met the minimum public float.


As per my knowledge there is no such stipulated time. The time period currently SEC is set is for the existing companies whose minimum public float requirements are not met.
Value Invest Profit

User avatar
voight
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 841
Joined: Sat Jul 23, 2016 4:08 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby voight » Tue Jun 27, 2017 7:58 am

Blue Whale wrote:
voight wrote:Thanks BW,

Just a clarification, is there any time frame to sort out minimum public float after a mandatory offer. Some shares recently has appreciated over several folds even though they have not met the minimum public float.


As per my knowledge there is no such stipulated time. The time period currently SEC is set is for the existing companies whose minimum public float requirements are not met.


Thanks
No tree grows to the sky :-?

PAT
Moderator
Moderator
Posts: 6952
Joined: Sun Nov 15, 2015 4:40 pm
Flag: Australia

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby PAT » Tue Jun 27, 2017 8:21 am

Thanks BW......
Live Today........
Without compromising your ability to Live Tomorrow……… :)

ck+
Member
Member
Posts: 164
Joined: Wed Aug 31, 2016 5:19 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby ck+ » Tue Jun 27, 2017 8:25 am

Thank you BW.

User avatar
ruwan999
Senior Member
Senior Member
Posts: 285
Joined: Wed Mar 15, 2017 7:27 am
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby ruwan999 » Tue Jul 04, 2017 8:13 pm

Re: JKH Community

Postby Blue Whale » Wed Jun 07, 2017 8:36 am
මට පේන විදිහට මල්ලිට සෑහෙන්න ඉගෙන ගන්න තියෙනව. 137/- ට අපි ගත්තේ මාර්තු මාසෙ අග මේ අවුරුද්දෙ. එදා තිබිච්ච චර්ට් එකත් මම මේකෙම දාල තියෙනවා. පස්සට ගියොත් ඕනෙනම් බලතැහැකි.

:) :) :) :) :) :)

Went through all your lessons.......
Thank you and highly appreciate all the time and effort you put for ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු
^:)^ ^:)^ ^:)^
Sold all my KZOO @ 720/= :-bd

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Sun Jul 09, 2017 3:41 pm

පාඩම 22

අපි දැන් දන්නවා සමාගමක් තම මූල්ය අවශ්යතා සපුරා ගැනීම සදහා කොටස් නිකුත් කරන බව. මේ ආකාරයටම මූල්ය අවශ්යතා සපුරා ගත හැකි තවත් ක්රමයක් තමයි ණයකර කියල කියන්නේ. මෙවාද කොටස් ආකාරයෙන්ම ආයෝජකයන් හට නිකුත් කරන අතර එහි වෙනස නම් මේ ණයකර වල කල් පිරීමේ කාලයක් ඇති අතර අදාල කාලසීමාව ලගාවූ පසු සමාගම විසින් අදාල මුල් මුදල ආයෝජකයන් වෙත ගෙවීමට බැදී සිටී. ඊට අමතරව ගෙවන්නාවූ පොළී ප්රතිශතයද සදහන් කර තිබීම නිසා ආයෝයකයන්ට තමන්ට ලැබෙන අදායම කල් තියාම දැන ගත හැකි වීම තවත් වාසියක්. එමෙන්ම මෙම පොලී අදායම් ආදායම් බදු මුදල් වලින්ද නිදහස්.

මෙම ණයකර වර්ග ගණනාවක් ඇති අතර එකින් එකේ වරිගය අනුවා තිබෙන අවදානම සහ ප්රථිලාභය වෙනස් වෙනවා. උදාහරණ විදියට දේපොලක් ඇපයට තැබූ ණයකර, දේපොල ඇපයට නොතඇබූ ණයකර, කොටස් වශයෙන් මුල් මුදල ගෙවන ණයකර, ආදී වශයෙන් ණයකර වර්ග රාශියක් ඇත.

ලන්කාවේ නම් බහුලවම ණයකර නිකුත් කරන්නේ වානිජ බැන්කු වන අතර ඒවා බොහෝ විට දේපොල ඇප ලෙස තැබූ ණයකර වෙන අතර එම හේතුව නිසාම එම ණයකර මිළදී ගන්නා ආයෝජකයාට තිබෙන අවදානම අඩු වෙන නිසා අදාල සමගම් වලට සාපේක්ශව අඩු පොළියක් යටතේ ණයකර නිකුත් කිරීමේ හැකියාව පවතී. මෙම පොළිය තව දුරටත් අඩු කර ගැනීම සදහා සමාගම් තම ණයකර නිකුතු වලට රේටින් ආයථනයකින් හොද රේටින් එකක් ලබා ගැනීමටත් උනන්දු වෙනවා මොකද එවිට අදාල ණයකරය මිලදී ගන්නා ආයෝජකයාට හොද විශ්වාසයක් ගොඩනැගෙනවා එම ණයකර නිකුතු ආයතනය ගැන.

මෙම ණයකර වලට අදාලව කූපන් පත් අමුනා ඇති අතර එම කූපන්පත් ඉදිරිපත් කර අදාල පොළී අදායම් ලභා ගත හැකිය. ප්රදාන වශයෙන්ම ණයකර නිකුත් කිරීමෙන් ආයෝජකයන්ට ලැබෙන් වාසිය වන්නේ සාමාන්ය බැන්කු තැන්පතුවකින් ලැබෙන පොළියට වඩා ඉහළ පොළියක් බදු රහිතව ලබාගත හැකි වීම වන අතර සමාගම් වලට ලැබෙන ප්රදාන වාසිය නම් සාමාන්යයෙන් බැන්කු ණයකදී ගෙවිය යුතු පොළියට වඩා අඩු පොළියකට මුදල් ලබාගත හැකිවිම සහ තමන්ගේ මුදල් ප්රවාහ වලට අදාලව නැවත ගෙවීම් කිරීම සැලසුම් කර ගත හැකි වීමයි.
Value Invest Profit

User avatar
siga
Member
Member
Posts: 247
Joined: Wed Jan 28, 2015 12:39 pm
Location: Abu Dhabi
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby siga » Sun Jul 09, 2017 6:47 pm

Thank you very much BW
^:)^ ^:)^

PAT
Moderator
Moderator
Posts: 6952
Joined: Sun Nov 15, 2015 4:40 pm
Flag: Australia

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby PAT » Sun Jul 09, 2017 9:35 pm

Thanks BW....
Live Today........
Without compromising your ability to Live Tomorrow……… :)

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Mon Jul 10, 2017 5:40 am

Thnx blue. Sometimes we can get better interest for a fixed deposite. Is there any additional benifit going for it without opening a FD?
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu Jan 04, 2018 9:50 am

පාඩම 23

ඔබ සැමට සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා! එහෙනම් ඉතින් දිග නිවාඩුවකට පස්සේ ආපහු අපේ පාඩම් මාලාව පටන් ගමු නේද. අද අපි බොහොම සුලුවෙන් කථා කරමු ආයෝජන කළඹක් කියන්නේ මොකක්ද කියල. ආයෝජන කළඹක් කියල බොහොම සරලව කියන්නේ ආයෝජන කිහිපයක එකතුවක් කියන එකයි. මෙම කළඹක විවිධාකාර වර්ගයේ ආයෝජන තිබිය හැකියි. ඒවා එක කුලයක හෝ විවිධ කුලවල විය හැකියි. ආයෝජන කළඹක් එකම කුලයේ ආයෝජන වලින් සමන්විත වුනොත් එම කුලයට අදාල අවදානම් එලෙසම ඔබේ ආයෝජන කළඹේ පවතින අතර එය විවිධාකාර කුලවලින් සමන්විත වන තරමට අදාල අවදානම බෙදී යයි.

විවිධ වර්ගයේ අයෝජන මොනවාද? මේවා සාමාන්ය ඉතිරිකිරීම් වල සිට ඉඩම් හා යාන වාහන හරහා විදේශීය සමාගම් වල කොටස්, විදේශ වත්කම් හෝ දැන් කතාවෙන බිට්කොයින් දක්වාම විහිදෙනවා. අපිට සාමාන්යයෙන් හුරුපුරුදු ආයෝජන කුල නම් සාමාන්ය ඉතිරිකිරීම්, ස්ථාවර තැන්පතු, ඉතිරිකිරීම් සහතික, සමාගම් කොටස්, ණයකර, ඒකක ස0ගථ, ඉඩකඩම්, ආදියයි. අපේ පාඩම් මාළාවේ පළමු පාඩම ආයේ බලාගන්නකෝ.

මම කලින් සදහන් කළ විදියට මේ එක එක ආයෝජන වල අවදානම එකිනෙකට වෙනස්. අවදානම කියන්නේ මොකක්ද. ආයෝජන අවදානම කියල කියන්නේ ආයෝජනයක් කිරීමෙන් අපි අපේක්ශා කරන ප්රථිලාභ ලැබීමට ඇති හැකියාවයි. නැතිනම් සම්භාවිතාවයයි. උදාහරනයක් විදිහට සාමාන්ය ඉතිරිකිරීමේ ගිනුමක මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට අවශ්ය මොහොතක නැවත මුදල් ලබාගැනීම සහ ඒ අතරතුර සාමාන්ය පොළියක් ලබා ගැනීම. මෙහිදී අවදානම වන්නේ අපිට අවශ්ය මොහොතේ මුදල් ලබාගැනීමට නොහැකිවීම හා පොළියක් නොළැබීම. මෙම අවදානමේ සොභාවය තීරණය වන්නේ අපි තෝරාගන්නා මූළ්ය ආයතනය මතයි. එනම් NSB හෝ BOC වල තැන්පත් කිරීමෙන් එම මුදල් නැවත ලබාගත හැකි බව 100% විශ්වාස නිසා අවදානමක් නොමැති අතර එම මුදල් Swarnamahal හෝ The Finance වල තැන්පත් කිරීමේදී නැවත ලැබාගැනීම ගැන යම් අවිනිශ්චිත තාවයක් පවතින නිසා අවදානම සාපේක්ශ වශයෙන් ඉහළයි. ඊළග පාඩමෙන් අපි මෙන්න මේ අවදානම ගැන තව දුරටත් කතා කරමු.
Value Invest Profit

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Thu Jan 04, 2018 10:03 am

Thank you Blue for great writing and keeping the forum alive :ymhug:
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu Jan 04, 2018 6:38 pm

topcat wrote:Thank you Blue for great writing and keeping the forum alive :ymhug:


බොහෝමත්ම ස්තූතියි දිරිගැන්වීමට. හාත්පස අදුරුයි කියා ලෝකයට බැන වදිනවා වෙනුවට අදුර මැදින් එක පහනක් හෝ දැල්වීමයි මගේ වෑයම. :ymhug:
Value Invest Profit

User avatar
GB
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 1076
Joined: Fri Aug 26, 2016 3:23 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby GB » Thu Jan 04, 2018 7:05 pm

බොහෝමත්ම ස්තූතියි. ^:)^

User avatar
voight
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 841
Joined: Sat Jul 23, 2016 4:08 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby voight » Thu Jan 04, 2018 10:51 pm

Thanks BW.
No tree grows to the sky :-?

User avatar
SHARK
Savant
Savant
Posts: 15871
Joined: Sun Jan 11, 2015 10:03 pm
Location: Abu Dhabi
Flag: Sri Lanka
Contact:

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby SHARK » Fri Feb 09, 2018 7:03 pm

Thank you Blue for the lessons
Price is what you pay. Value is what you get.”

newer1
Technical Analyst
Technical Analyst
Posts: 755
Joined: Fri Jul 22, 2016 10:36 pm
Location: Sri lanka
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby newer1 » Sat Feb 10, 2018 8:15 am

Thanks BW
U are very good Teacher, investor and investment Advicer
Keep up
BE A FRIEND OF TREND

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Sat Feb 10, 2018 8:36 am

I need to prepare some lessons for this thread. Let's see.
Value Invest Profit


Return to “School”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests