උදාවු අලුත් අව්රුද්ද සාමය සතුට පිරි සෞභාග්‍යවත් අලුත් අව්රුද්දක් වේවා !!!

Fair investor
Member
Member
Posts: 203
Joined: Thu Apr 30, 2015 5:20 pm
Flag: Sri Lanka

උදාවු අලුත් අව්රුද්ද සාමය සතුට පිරි සෞභාග්‍යවත් අලුත් අව්රුද්දක් වේවා !!!

Postby Fair investor » Sat Apr 14, 2018 3:07 pm

උදාවු අලුත් අව්රුද්ද සාමය සතුට පිරි සෞභාග්‍යවත් අලුත් අව්රුද්දක් වේවා !!!

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: උදාවු අලුත් අව්රුද්ද සාමය සතුට පිරි සෞභාග්‍යවත් අලුත් අව්රුද්දක් වේවා !!!

Postby NC+ » Sat Apr 14, 2018 5:10 pm

හැමෝටම සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා... !!! :)
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

Master Blaster
Moderator
Moderator
Posts: 229
Joined: Fri Jan 23, 2015 2:14 am
Flag: Qatar

Re: උදාවු අලුත් අව්රුද්ද සාමය සතුට පිරි සෞභාග්‍යවත් අලුත් අව්රුද්දක් වේවා !!!

Postby Master Blaster » Sat Apr 14, 2018 5:57 pm

ලැබුවාවූ අලුත් අව්රුද්ද වාසනාවන්ත, සාමකාමී, සෞභාග්‍යමත් එකක්ම වේවායි සියළුම ලක්වාසීන්ට ඉතසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමි...

මුස්ලිම් සහෝදරයෙක්...


Return to “Help Section. Announcements & Improvements”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests